EN

RADA NADZORCZA

Kazimierz Herba
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Założyciel spółki Torfarm S.A., (dziś NEUCA), w latach 1994-2008 piastował stanowisko Prezesa Zarządu.

Wiesława Herba
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wraz z mężem tworzyła i zarządzała firmą Torfarm S.A. (dziś NEUCA), przechodząc przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. W latach 2001-2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Operacyjnego (2003-2004). Do stycznia 2004 roku była prokurentem Torfarm S.A.. W marcu 2004 roku powołana do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego. Ukończyła IV edycję programu Management 2002 prowadzonego przez Kanadyjski Instytut Zarządzania.

Tadeusz Wesołowski
Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni, uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która od ponad 17 lat jest jednym z liderów rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.

Bożena Śliwa
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka AM w Warszawie, kierunek farmacja. Ukończyła specjalizację I i II st. z farmacji aptecznej. Od 1991 roku − kierownik apteki w Kielcach. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prawa handlowego. Od 2007 roku jest Prezesem Kieleckiej OIA V kadencji, a od 2009 roku Koordynatorem Departamentu NRA ds. kontaktów z NFZ. Od 2010 roku Członek Prezydium NRA V kadencji, Członek Rady Nadzorczej spółek Radix S.A. oraz Optima Radix S.A., od 2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A.

Iwona Sierzputowska
Członek Rady Nadzorczej
Z wykształcenia ekonomista i prawnik. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Universite Paris Dauphine w Paryżu. Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w audycie i finansach na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych sieciach handlu detalicznego. Obecnie zatrudniona na stanowisku Dyrektora Finansowego w Leroy Merlin Polska sp z o.o., gdzie pełni również funkcję członka zarządu.

Jolanta Kloc
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu, kierunku zarządzanie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowość. W latach 1991-2001­ pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w Energoinwest SA. Od 2001 roku związana z Grupą Kapitałową Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA (ZE PAK SA). Pełniła różne funkcje w spółkach z Grupy, m.in.: Członka Rady Nadzorczej, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Dyrektora Finansowego, Głównej Księgowej, Głównego Specjalisty ds. Księgowości Spółek GK. Obecnie na stanowisku Głównego Specjalisty Grupy ds. Analiz ekonomicznych w Departamencie nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji w ZE PAK SA. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków i prawa pracy, posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki