EN

Na podstawie prospektu wprowadzono do publicznego obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 2.000.000 dotychczas wyemitowanych akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł: 355.000 akcji serii A; 226.000 akcji serii B; 29.050 akcji serii C; 1.389.950 akcji serii D, oraz nowo emitowanych 27.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł i do 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł.

Przedmiotem oferty publicznej realizowanej na podstawie niniejszego Prospektu było: 27.000 akcji serii E oferowanych w Ofercie Zamkniętej oraz 675.000 akcji serii F oferowanych w Ofercie Otwartej.

Akcje serii E zaoferowane zostały wskazanym przez Radę Nadzorczą Emitenta pracownikom Spółki lub osobom stale pracującym dla Spółki. Akcje serii F zaoferowane zostały w Ofercie Otwartej, która podzielona została na dwie transze: Transza Detaliczna, w której oferowano 135.000 akcji serii F, oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której zaoferowano 540.000 akcji serii F.

Wszystkie akcje w obu transzach zostały objęte i przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem redukcji).

30 listopada 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Akcji Serii H spółki NEUCA S.A., na podstawie którego przeprowadzona została Oferta Kierowana. Akcje Serii H zostały zaoferowane udziałowcom Grupy Kapitałowej Galenica-Silfarm oraz spółek zależnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu NEUCA S.A. z 29 sierpnia 2006 roku, maksymalna liczba Akcji Oferowanych ustalono na nie wyższą niż 1.298.960 akcji Serii H. Ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona przez Zarząd przed otwarciem subskrypcji na kwotę 1.243.912 sztuk.

Wyemitowane akcje serii G, I, J, K i L NEUCA S.A. są zwolnione z obowiązku sporządzania i zatwierdzania prospektu lub memorandum informacyjnego na podstawie art. 7 ust 4 pkt 3), art. 38 ust 3 oraz art. 39 ust 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu, w związku z faktem że akcje tych serii zostały wydane w celu realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, a inne akcje Spółki tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym. Ponadto objęcie tych akcji nie następuje w ramach oferty publicznej.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki