EN

Dane finansowe


Wybrane Dane Finansowe Grupy Kapitałowej Neuca S.A.

Nazwa wskaźnika 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 7 753 263 7 485 234 7 077 194 6 945 703 6 568 700 5 795 092 5 687 431
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127 007 121 747 139 106 119 391 76 613 102 455 94 273
Zysk (strata) brutto 129 633 123 728 140 191 121 177 78 688 104 533 81 310
Zysk (strata) netto 98 258 94 060 111 149 101 284 93 357 85 342 65 383
Aktywa razem 3 115 792 2 909 958 2 691 376 2 681 376 2 569 574 1 917 666 1 871 740
Zobowiązania 2 460 903 2 258 237 2 103 792 2 153 187 2 102 153 1 507 010 1 529 528
Zobowiązania długoterminowe 86 363 30 992 72 479 122 185 170 096 74 396 88 351
Zobowiązania krótkoterminowe 2 374 540 2 227 245 2 031 313 2 031 002 1 932 057 1 432 614 1 441 177
Kapitał własny 654 889 651 721 587 584 528 189 467 421 410 656 342 212
Kapitał zakładowy 4 533 4 677 4 495 4 449 4 554 4 513 4 547
Nazwa wskaźnika Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Przychody ze sprzedaży 2 159 233 1 776 462 1 867 122 1 950 446 1 999 058 1 778 809 1 809 702 1 897 665 1 859 144 1 674 926 1 697 427 1 845 697 1 884 876 1 698 078 1 648 333 1 714 416 1 496 596 1 555 474 1 736 941 1 779 689 1 532 257 1 418 067 1 435 086 1 409 682 1 459 107 1 411 559 1 360 801 1 455 964 1 769 774 1 519 393 1 482 443 1 617 048
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 097 24 771 30 040 32 099 39 179 16 104 27 837 38 627 45 017 28 947 34 538 30 604 38 815 25 846 30 072 24 658 28 077 13 815 15 274 19 447 37 672 25 135 22 581 17 067 29 133 21 905 21 300 21 494 25 233 16 287 15 806 20 555
Zysk (strata) brutto 40 924 25 811 30 678 32 220 39 677 16 556 28 104 39 391 44 326 28 285 33 987 33 593 38 328 25 460 29 129 28 260 27 943 13 569 14 484 22 692 38 336 25 181 24 187 16 829 25 541 17 710 18 029 19 589 19 416 9 939 10 856 14 452
Zysk (strata) netto 31 756 18 531 23 811 24 160 30 239 11 723 21 499 30 599 35 187 21 638 27 398 26 926 32 102 21 476 24 802 23 116 36 320 10 803 12 124 34 110 31 960 20 005 19 498 13 879 20 126 14 508 15 399 14 955 15 388 7 587 9 414 20 403
Aktywa razem 2 911 270 2 910 773 2 956 168 3 115 792 2 644 081 2 706 959 2 780 288 2 909 958 2 626 338 2 498 934 2 572 295 2 690 446 2 590 597 2 433 955 2 551 355 2 680 446 1 958 408 2 336 425 2 477 122 2 566 577 1 897 538 1 855 916 1 974 800 1 914 669 1 868 535 1 956 471 1 929 275 1 870 529 2 077 158 1 995 587 2 046 507 1 968 920
Zobowiązania 2 240 647 2 251 577 2 325 558 2 460 903 2 025 089 2 103 648 2 155 346 2 258 237 2 073 637 1 956 082 1 999 399 2 103 792 2 106 310 1 949 307 2 039 905 2 153 187 1 510 795 1 905 511 2 039 294 2 102 153 1 526 827 1 478 023 1 577 678 1 507 010 1 562 205 1 648 528 1 606 050 1 529 819 1 818 183 1 741 087 1 782 496 1 683 369
Zobowiązania długoterminowe 35 491 44 743 39 795 86 363 59 021 51 817 44 056 30 992 110 251 96 794 83 394 72 479 159 625 147 019 135 664 122 185 70 639 151 337 144 059 170 096 86 847 81 887 77 671 74 396 113 587 98 787 93 654 88 351 161 200 118 322 116 440 122 252
Zobowiązania krótkoterminowe 2 205 156 2 206 834 2 285 763 2 374 540 1 966 068 2 051 831 2 111 290 2 227 245 1 963 386 1 859 288 1 916 005 2 031 313 1 946 685 1 802 288 1 904 241 2 031 002 1 440 156 1 754 174 1 895 235 1 932 057 1 439 980 1 396 136 1 500 007 1 432 614 1 448 618 1 549 741 1 512 396 1 441 468 1 656 983 1 622 765 1 666 056 1 561 117
Kapitał własny 670 623 659 196 630 610 654 889 618 992 603 311 624 942 651 721 552 701 542 852 572 896 586 654 484 287 484 648 511 450 527 259 447 613 430 914 437 828 464 424 370 711 377 893 397 122 407 659 306 330 307 943 323 225 340 710 258 975 254 500 264 011 285 551
Kapitał zakładowy 4 562 4 639 4 628 4 533 4 663 4 663 4 677 4 678 4 514 4 433 4 442 4 410 4 561 4 580 4 449 4 449 4 547 4 547 4 554 4 554 4 555 4 513 4 513 4 513 4 451 4 451 4 457 4 548 4 432 4 441 4 441 4 441
Liczba akcji w sztukach 4 561 716 4 639 266 4 628 295 4 532 787 4 663 164 4 663 164 4 676 634 4 677 734 4 514 032 4 432 633 4 442 218 4 410 034 4 560 765 4 579 765 4 449 002 4 449 002 4 546 765 4 546 765 4 553 765 4 553 765 4 554 963 4 512 765 4 512 765 4 512 765 4 450 677 4 450 677 4 456 677 4 547 963 4 431 922 4 440 677 4 440 677 4 440 677
Rentowność EBIT w % 1,86% 1,39% 1,61% 1,65% 1,96% 0,91% 1,54% 2,04% 2,42% 1,73% 2,03% 1,66% 2,06% 1,52% 1,82% 1,44% 1,88% 0,89% 0,88% 1,09% 2,46% 1,77% 1,57% 1,21% 2,00% 1,55% 1,57% 1,48% 1,43% 1,07% 1,07% 1,27%
Rentowność EBITDA w % 2,23% 1,87% 2,08% 2,11% 2,36% 1,36% 2,00% 2,48% 2,82% 2,18% 2,50% 2,08% 2,44% 1,95% 2,28% 1,87% 2,27% 1,34% 1,21% 1,61% 2,84% 2,23% 1,99% 1,64% 2,40% 1,96% 1,99% 1,89% 1,71% 1,44% 1,43% 1,62%
Rentowność Netto w % 1,47% 1,04% 1,28% 1,24% 1,51% 0,66% 1,19% 1,61% 1,89% 1,29% 1,61% 1,46% 1,70% 1,26% 1,50% 1,35% 2,43% 0,69% 0,70% 1,92% 2,09% 1,41% 1,36% 0,98% 1,38% 1,03% 1,13% 1,03% 0,87% 0,50% 0,64% 1,26%
Rentowność ROE w % 4,74% 2,81% 3,78% 3,69% 4,89% 1,94% 3,44% 4,70% 6,37% 3,99% 4,78% 4,59% 6,63% 4,43% 4,85% 4,38% 8,11% 2,51% 2,77% 7,34% 8,62% 5,29% 4,91% 3,40% 6,57% 4,71% 4,76% 4,39% 5,94% 2,98% 3,57% 7,15%
Rentowność ROA w % 1,09% 0,64% 0,81% 0,78% 1,14% 0,43% 0,77% 1,05% 1,34% 0,87% 1,07% 1,00% 1,24% 0,88% 0,97% 0,86% 1,85% 0,46% 0,49% 1,33% 1,68% 1,08% 0,99% 0,72% 1,08% 0,74% 0,80% 0,80% 0,74% 0,38% 0,46% 1,04%

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki