EN

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

NEUCA SA od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie z dnia 4.07.2007r., które ze zmianami obowiązywały do 31 grudnia 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady wydane przez organizatora obrotu – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OD KTÓRYCH SPÓŁKA ODSTĄPIŁA ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM DOKUMENCIE

Spółka nie ma określonej polityki różnorodności, ponieważ jedynym kryterium obsadzania kluczowych stanowisk nie są takie czynniki jak płeć czy wiek, lecz posiadane kompetencje.

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach Spółki:

2019 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2019 roku wchodziło:

 • 3 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2019 roku wchodziło:

 • 4 kobiety
 • 2 mężczyzn

2018 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2018 roku wchodziło:

 • 2 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2018 roku wchodziło:

 • 4 kobiety
 • 2 mężczyzn

2017 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2017 roku wchodziło:

 • 5 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2017 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 3 mężczyzn

2016 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2016 roku wchodziło:

 • 5 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2016 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 2 mężczyzn

2015 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2015 roku wchodziło:

 • 4 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2015 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 2 mężczyzn

2014 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2014 roku wchodziło:

 • 3 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2014 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 2 mężczyzn

2013 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2013 roku wchodziło:

 • 3 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2013 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 2 mężczyzn

2012 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2012 roku wchodziło:

 • 3 mężczyzn
 • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2012 roku wchodziło:

 • 3 kobiety
 • 2 mężczyzn

Informacja o regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

Działając na podstawie nowelizacji regulacji w zakresie wymogów dotyczących ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, wynikających z implementacji dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2014 do Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 1 czerwca 2017, Komitet Audytu NEUCA S.A. ustanowił i wprowadził do stosowania politykę wyboru audytora w Grupie NEUCA. Dokument został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą NEUCA SA uchwałą z 30 listopada 2017 roku.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email neuca@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.
U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres NEUCA S.A. ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera .
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji wyżej podanego celu.
Możesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez klikając „wypisz się” w otrzymanym mailu z newsletterem lub wysyłając na maila kamila.mazur@neuca.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki

Administratorem danych jest Świat Zdrowia S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@magazynaptekarski.com.pl, lub pisemnie na adres siedziby Świat Zdrowia S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera ( zawierającego m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach na rynku aptecznym i rynku zdrowia, opinie, wypowiedzi mające wpływ na rynek apteczny/rynek zdrowia, o nowych regulacjach prawnych na rynku zdrowia, o nowych produktach dostępnych w aptekach, o najnowszych artykułach i działaniach wydawcy Magazynu Aptekarskiego ) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy na warunkach określonych w Regulaminie newslettera.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie ww. umowy i przesłanie newslettera.

*Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki